LABORATORİYA
 • Allergiya testləri
 • Autoimmun testlər
 • Diabetik testlər
 • Genetik müayinələr
 • Hormonlar
 • İmmunologiya
 • İnfeksiyalar  qan (İmmunoloji tədqiqi)
 • Kliniki Analizlər
 • Kliniki biokimya
 • Koaquloqramma
 • Onkomarkerlər (Hemilüminissent Johnson&Johnson) 
 • Poimeraz zəncirvari reaksiya (PZR)